Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2011
Дата публікації 10.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський Райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 0626921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів!
ВАТ “Олександрійський Райагрохім” повідомляє про чергові загальні збори акціонерів за результатами роботи Товариства у 2010році, які відбудуться 20 квітня 2011 р. о 9.00 час. за адресою: Донецька обл., смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24
Порядок денний зборів:
1 Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
3.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік.
6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7 Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік..
8. Визначення типу та зміна найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Олександрівський Райагрохім» на Приватне акціонерне товариство «Олександрівський Райагрохім», у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-У1 від 17.09.2008 року.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та уповноваження особи на його підписання.
10 .Дострокове припинення повноважень голови та членів Правління та обрання голови та членів Правління.
11. Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради..
12. Дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії та обрання голови та членів Ревізійної комісії ( Ревізора).
13. Про надання згоди на укладення Товариством значних правочинів протягом наступного року.
14. Затвердження внутрішніх положень:
- Положення про Загальні збори Товариства.
- Положення про Наглядову раду Товариства.
- Положення про Виконавчий орган Товариства.
- Положення про Ревізійну комісію( Ревізора) Товариства.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ:
фінансово-господарської діяльності
ВАТ “Олександрійський райагрохім” (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 3665,0 3264,2
Основні засоби 1597,0 1627,8
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1886,5 1621,4
Сумарна дебіторська заборгованість 174,6 7,8
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,5
Нерозподілений прибуток 993,0 594,6
Власний капітал 3328,6 2855,2
Статутний капітал 1976,2 1976,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 336,4 409,0
Чистий прибуток (збиток) 473,4 337,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1074043 1074043
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 23
Довідки за телефоном: (269) 2-11-24Правління Товариства
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день проведення зборів з 8.00 до 9.00 за місцем їх проведення.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2011 року.
Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, на території ВАТ “Олександрійський Райагрохім” (Донецька обл., смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24 до 20.04.2011р. у робочі дні ( з 11.00 до 12.00).
Для участі у зборах акціонеру ( його представнику ) необхідно мати документ, що засвідчує особу, крім цього, представнику акціонера мати документ, що підтверджує його повноваження.

Опубліковано в щоденному офіційному друкованому видавництві Державної камісії з цінних паперів та фондового ринку "Відомості" № 42 від 03.03.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Хоронько Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2011
(дата)