Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.03.2012
Дата публікації 15.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський Райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Директор. Тел: 0626921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «Олександрівський райагрохім» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2012р. о 9.00 год. За адресою: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, б.24, кімната № 1.
Порядок денний
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік. та основні напрямки діяльності товариства на наступний рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2011рік.
6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Олександрівський райагрохім» (тис.грн)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 4703,4 3665,0
Основні засоби 1701,0 1597,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2754,4 1886,5
Сумарна дебіторська заборгованість 48,3 174,6
Грошові кошти та їх еквіваленти 193,0 0,2
Нерозподілений прибуток 2064,6 993,0
Власний капітал 4400,2 3328,6
Статутний капітал 1976,2 1976,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 303,2 336,4
Чистий прибуток (збиток) 1071,6 473,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1074043 1074043
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 25 24
Довідки за телефоном (269) 2-11-24
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день проведення зборів з 8.00 до 9.00 за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 квітня 2012р. Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного особисто, на території ПрАТ «Олександрівський Райагрохім» (Донецька обл., Олександрівський р-он, смт. Олександрівка, вул. Миру. Б.24 кімната № 1 до 12.04.2012р. у робочі дні (з 11.00 до 12.00).
Для участі у зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що засвідчує особу, крім цього представнику акціонера мати документ, що підтверджує його повноваження.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковане у виданні "Бюлетень "Цінні папери України" № 41 (3341) від 03 березня 2012р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хоронько Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2012
(дата)