Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2013
Дата публікації 06.03.2013 15:55:29
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Олександрівський Райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Директор. Тел: 0626921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ “Олександрівський Райагрохім” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів , які відбудуться 12 квітня 2013 р. о 9.00 час. за адресою: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24, кімната№1.
Порядок денний:
1 Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.
6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
7 Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ:
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ “Олександрівський Райагрохім” (тис.грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 5659,6 4703,4
Основні засоби 1824,4 1701,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3421,8 2754,4
Сумарна дебіторська заборгованість 89,6 48,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 315,6 193,0
Нерозподілений прибуток 2952,4 2064,6
Власний капітал 5288,0 4400,2
Статутний капітал 1976,2 1976,2
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 371,6 303,2
Чистий прибуток (збиток) 887,8 1071,6
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1074043 1074043
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 24 25
Довідки за телефоном: (269) 2-11-24
Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день проведення зборів з 8.00 до 9.00 за місцем їх проведення.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 квітня 2013 року.
Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, на території ПрАТ “Олександрівський Райагрохім” (Донецька обл., Олександрівський р-н., смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24 кімната№1 до 12.04.2013р. у робочі дні ( з 11.00 до 12.00).
Для участі у зборах акціонеру ( його представнику ) необхідно мати документ, що засвідчує особу, крім цього, представнику акціонера мати документ, що підтверджує його повноваження.

Інформацію опублковано у газеті "Бюлетень "Цінні папери України" 05.03.2013р. № 42
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хоронько Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2013
(дата)