Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2014
Дата публікації 28.02.2014 16:13:32
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
Юридична адреса* 84000, Донецька область, Олександрівський район,смт.Олександрiвка, вул.Миру, б.24
Керівник* Хоронько Володимир Олексiйович - Директор. Тел: (269) 2-11-24
E-mail* 05488265@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Олександрівський Райагрохім»
(Місцезнаходження: 84000, Донецька область, Олекандрівський р-н.,смт.Олександрівка, вул..Миру 24)
повідомляє про уточнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, який надруковано у № 37 26.02.2014р.
Порядок денний:
1 Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8 Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.
9. Прийняття рішень про попереднє затвердження значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.
Повідомлення розміщено у Газеті "Бюлетень "Цінні папери України" 28.02.2014р. № 39.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хоронько Володимир Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2014
(дата)