Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2016
Дата публікації 01.03.2016 15:30:59
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
Юридична адреса* 84000, Донецька область, Олександрівський район,смт.Олександрiвка, вул.Миру, б.24
Керівник* Хоронько Володимир Олексiйович - Директор. Тел: (269) 2-11-24
E-mail* 05488265@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                 Приватне акціонерне товариство «Олександрівський Райагрохім»

         (Місцезнаходження: 84000, Донецька область, Олекандрівський р-н.,смт.Олександрівка, вул..Миру 24)     

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, відбудуться 08 квітня 2016 р. о 9.00 час. за адресою: Донецька обл., Олександрівський р-н, смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24, кімната№1.

Порядок денний:

      1  Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

      2. Про затвердження  регламенту проведення загальних зборів Товариства.

      3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік.

     4. Затвердження звіту  та висновків Ревізійної комісії  за 2015 рік.

     5. Припинення повноважень та обрання Ревізора Товариства.

     6. Затвердження звіту  Наглядової ради  за 2015 рік.

     7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

     8. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік.

     9. Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства .

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ:

фінансово-господарської діяльності

ПрАТ “Олександрівський Райагрохім”  (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

11901,5

7396,5

Основні засоби

2871

2932,2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

8873,9

4364,2

Сумарна дебіторська заборгованість

27,1

90,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

122,8

2,4

Нерозподілений прибуток

9190,9

4718,2

Власний капітал

11526,5

7053,8

Статутний капітал

1976,2

1976,2

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

375

342,7

Чистий прибуток (збиток)

4472,7

1524,5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1074043

1074043

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

22

 

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться в день проведення зборів з 8.00  до 9.00  за місцем їх проведення. Для участі у зборах акціонеру ( його представнику ) необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  –  04 квітня 2016 року.

               Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, на території  ПрАТ “Олександрівський Райагрохім” (Донецька обл., Олександрівський р-н., смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24, кімната№1 до 08.04.2016р. у робочі дні  ( з 11.00 до 12.00).

Довідки за телефоном: (06269) 2-11-24

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хоронько Володимир Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2016
(дата)