Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2018
Дата публікації 28.02.2018 15:47:42
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
Юридична адреса* 84000, Донецька область, Олександрівський район,смт.Олександрiвка, вул.Миру, б.24
Керівник* Хоронько Володимир Олексiйович - Директор. Тел: (269) 2-11-24
E-mail* 05488265@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»

 (місцезнаходження 84000, Донецька область, Олександрівський р-н.,смт.Олександрівка, вул..Миру 24)       код за ЄДРПОУ 05488265  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 6 квітня 2018 р. о 9-00 годині за адресою: Донецька область, Олександрівський р-н., смт.Олександрівка, вул.Миру 24.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: 06 квітня 2018 р. з 8-00 до 9-00 за місцем проведення зборів.

 

Перелік питань, включених до проекту  порядку денного загальних зборів Товариства:

 

      1  Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства.

      2. Про затвердження  регламенту проведення загальних зборів Товариства.

       3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік.

      4. Затвердження звіту  та висновків Ревізійної комісії  за 2017 рік.

      5. Затвердження звіту  Наглядової ради  за 2017 рік.

      6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

      7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.

      8. Попереднє схвалення значних правочинiв, що перевищують 25 відсотків вартості активів за   даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

     

Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів призначених на 06 квітня 2018 року.

 

Питання, винесене на голосування

Проект рішення

1

Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства

1.1 Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії Шарапов В.Є, члени лічильної комісії – Санніков  В.М .

1.2 Підрахунок голосів з першого питання порядку денного доручити реєстраційної комісії як тимчасової лічильної комісії зборів.
 

2

Про затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.

 

2.1 Затвердити наступний регламент зборів: Для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хв., Для обговорення - до 10 хв. кожному акціонеру.
2.2 Затвердити наступний порядок голосування: З усіх питань порядку денного голосувати картками, де вказано кількість голосів.

3

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017рік. та основні напрямки діяльності товариства на наступний рік.

 

  1. ЗАТВЕРДИТИ  звіт правління

ПрАТ «Олександрівський райагрохім» про діяльність Товариства за 2017р.

3.2 ЗАТВЕРДИТИ   основні напрямки роботи Товариства на 2018р.

 

4

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017рік.

  1. ЗАТВЕРДИТИ звіт ревізора

ПрАТ «Олександрівський райагрохім» за 2017р.

4.2 Висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності, балансу та звіту ПрАТ «Олександрівський райагрохім» за 2017 р. прийняти до відома.


 

 

5

Затвердження звіту Наглядової ради за 2017рік.

 

5. ЗАТВЕРДИТИ  звіт Наглядової ради ПрАТ «Олександрівський райагрохім» за 2017 р. Роботу Наглядової ради визнати:
ЗАДОВІЛЬНОЮ.
 

6

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017рік.

 

6. Фінансову звітність Товариства за 2017 р.

ЗАТВЕРДИТИ  
 

7

Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017рік

7. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку та виплату дивідендів за 2017р.:
Чистий прибуток в сумі  4319571,92   грн. залишити у розпорядженні товариства, розподіл прибутку не здійснювати.
Фонд дивідендів не створювати, дивіденди за підсумками 2017р. не виплачувати.

8

Попереднє схвалення значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть
вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на
укладання таких угод.

8. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися товариством протягом звітного  року. Уповноважити Директора на укладання таких угод.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні по вівторкам  з 11-00 до 12-00, смт. Олександрівка, вул. Миру, б.24, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –головний бухгалтер Чеботарьова Олена Олександрівна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину 03 квітня 2018р.

Телефон для довідок (06269)2-11-24.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті: 05488265.smida.gov.ua.

Кожний акціонер  має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену  згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,  а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку  порядку. Довіреність  на  право участі та голосування на загальних зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою основою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Уразі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження  щодо голосування за загальних зборах  Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 28.02.2018 (дата  складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає 1074043 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 839655 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства                   за 2016-2017рр. (тис.грн.)

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ:

фінансово-господарської діяльності

ПрАТ “Олександрівський Райагрохім”  (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

23394,9

19361,3

Основні засоби

5222,1

4748,2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17170,8

11999,8

Сумарна дебіторська заборгованість

219,8

2029,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

775,5

576,8

Нерозподілений прибуток

20575,8

16256,2

Власний капітал

22911,4

18591,8

Статутний капітал

1976,2

1976,2

Довгострокові зобов’язання

265,2

0

Поточні зобов’язання

218,3

769,5

Чистий прибуток (збиток)

4319,6

7065,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1074043

1074043

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

27

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хоронько Володимир Олексiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2018
(дата)