Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.04.2010
Дата публікації 06.05.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Олександрівський райагрохім"
Юридична адреса* 84000, Донецька обл., Олександрівський р-н, смт.Олександрівка, вул.Миру, 24
Керівник* Хоронько Володимир Олексійович - Голова правління. Тел: 8026921124
E-mail* rajagrohim@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Олександрівський Райагрохім»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 червня 2010 року о 09.00 за адресою: 84000, вул.Миру буд.24 смт.Олександрівка, Донецька область.

Порядок денний:
1. Про переведення випуску акцій ВАТ «Олександрівський Райагрохім» з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізация випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацию:
- обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій;
- обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій;
2. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ООО «ПР Світок», та визначення дати припинення ведення реєстру.
3. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацию.
4. Про порядок вилучення з обігу сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізуються.
5. Про внесення змін до Статуту товариства, у зв’язку з дематеріалізацією.

Реєстрація акціонерів та їхніх довірених осіб буде проводитись з 08.00 до 09.00 за місцем призначення зборів. При собі мати паспорт (документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів мати при собі довіреність.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 червня 2010 року.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 22.04.2010 року. "Відомості ДКЦПФР" № 73(2875).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Хоронько Володимир Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.05.2010
(дата)