Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Хоронько Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 09.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84000 смт.Олександрiвка вул.Миру, б.24
4. Код за ЄДРПОУ 05488265
5. Міжміський код та телефон, факс (269) 2-11-24 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Газета "Відомості НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05488265.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.04.2018 50000 23394.9 213.721794
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ" (далi - Товариство) вiд 06.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 50000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 50000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 23394,90 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 213,721794%.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 839655 (вісімсот тридцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) голосів.
В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 839655 акціями (голосами) або 78,177% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) ПрАТ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 839655 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.