Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Хоронько Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84000 смт.Олександрiвка вул.Миру, б.24
4. Код за ЄДРПОУ 05488265
5. Міжміський код та телефон, факс (269) 2-11-24 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 69 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 14.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05488265.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2014 припинено повноваження Голова наглядової ради Мальцева Наталя Костянтинiвна ВС 091365
29.12.1999 Олександрiвський РВ МВ УМВС України в Донецькiй областi
3.618
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 11.04.2014р. припинено повноваження Голови наглядової ради Мальцевої Наталії Констянтинівни, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді Голови наглядової ради протягом 3 років. На даний момент не є працівником товариства у зв'язку з виходом на пенсію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2014 звільнено Член наглядової ради Трицавий Анатолiй Iванович ВС 254107
25.04.2000 Олександрiвським РВ УМВС України у Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 11.04.2014р. звільнено з посади Члена наглядової ради Трицавого Анатолія Івановича, паспорт ВС 254107 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 25.04.2000 р., який не є акціонером ПрАТ "Олександрівський Райагрохім". Звільнено у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.Раніше займав посади: водій Олександрівської "Сільгоспхімія", водій ВАТ "Олександрівський Райагрохім". Протягом своєї діяльності працював водієм ВАТ "Олександрівський Райагрохім". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2014 звільнено Член наглядової ради Бурлай Людмила Степанiвна ВС 233168
17.03.2000 Олександрiвський РВ МВ УМВС України в Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 11.04.2014р. звільнено з посади Члена наглядової ради Бурлай Людмилу Степанівну, паспорт ВС 233168 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 17.03.2000 р., яка не є акціонером ПрАТ "Олександрівський Райагрохім". Звільнено у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Раніше займала посади: головний бухгалтер ВАТ "Райавтодор", головний економіст ВАТ "Олександрівський Райагрохім". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2014 обрано Голова наглядової ради Мальцева Наталя Костянтинiвна ВС 091365
29.12.1999 Олександрiвський РВ МВ УМВС України в Донецькiй областi
3.618
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 11.04.2014р. обрано на наступний термін Голову наглядової ради Мальцеву Наталію Констянтинівну, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Термін дії повноважень 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
11.04.2014 призначено Член наглядової ради Чеботарьова Олена Олександрівна ВА 760832
17.09.1997 Олександрівський РВ ГУМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 11.04.2014р. призначено на посаду члена правління Чеботарьову Олену Олександрівну, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 17.09.1997р., яка не є акціонером товариства. Термін повноважень 3 роки. Раніше займала посади: Приватне підприємство "РіФ"- продавець; магазин "Еліта"- продавець;АТ "Райфайзен Банк Аваль"- касир, економіст першої категорії, провідний економіст Олександрівського відділення; ПрАТ "Олександрівський Райагрохім"-головний економіст, в.о. головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
11.04.2014 призначено Член наглядової ради Нємченко Ольга Іванівна ВА 057616
09.12.1995 Олександрівський РВ ГУМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 11.04.2014р. призначено на посаду члена правління Нємченко Ольгу Іванівну, паспорт ВА 057616 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 09.12.1995 р., яка не є акціонером товариства. Термін повноважень 3 роки. Раніше займала посади: Олександрівське ПТУ № 148 - касир, ПРАТ "Олександрівський райагрохім" - бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.