Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Хоронько Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84000 смт.Олександрiвка вул.Миру, б.24
4. Код за ЄДРПОУ 05488265
5. Міжміський код та телефон, факс (269) 2-11-24 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 65 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України" 11.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05488265.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
08.04.2016 припинено повноваження Ревізор Рябова Наталя Зотіївна ВА 393184
15.11.1996 Олександрівський РВ УМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 08.04.2016р. припинено повноваження ревізора Рябової Наталі Зотіївни, паспорт ВА 393184 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 15.11.1996р., яка не є акціонером ПрАТ "Олександрівський Райагрохім". Повноваження припинено у зв'язку з закінченням терміну дії. Перебувала на посаді ревізора з 20.04.2011р. протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
08.04.2016 обрано Ревізор Рябова Наталя Зотіївна ВА 393184
15.11.1996 Олександрівський РВ УМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 08.04.2016р. обрано на наступний термін ревізора Рябову Наталю Зотіївну, паспорт ВА 393184 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 15.11.1996р., яка не є акціонером ПрАТ "Олександрівський Райагрохім". Термін повноважень 5 років. Посади, які займала протягом 5 років: ПрАТ "Олександрівський Райагрохім": заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.