Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Хоронько Володимир Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Олександрiвський райагрохiм"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 84000 смт.Олександрiвка вул.Миру, б.24
4. Код за ЄДРПОУ 05488265
5. Міжміський код та телефон, факс (269) 2-11-24 д/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 68 Газета "Відомості НКЦПФР" 10.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05488265.smida.gov.ua в мережі Інтернет 10.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Мальцева Наталя Костянтинiвна ВС 091365
29.12.1999 Олександрiвський РВ МВ УМВС України в Донецькiй областi
3.6182
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 07.04.2017р. припинено повноваження Голови наглядової ради Мальцевої Наталії Констянтинівни, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Перебувала на посаді Голови наглядової ради протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
07.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Чеботарьова Олена Олександрівна ВА 760832
17.09.1997 Олександрівський РВ ГУМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 07.04.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради Чеботарьової Олени Олександрівни, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 17.09.1997р., яка не є акціонером товариства. Перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
07.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Нємченко Ольга Іванівна ВА 057616
09.12.1995 Олександрiвський РВ УМВС України у Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 07.04.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради Нємченко Ольги Іванівни, паспорт ВА 057616 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 09.12.1995 р., яка не є акціонером товариства. Перебувала на посаді члена наглядової ради протягом 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
07.04.2017 обрано Голова наглядової ради Мальцева Наталя Костянтинiвна ВС 091365
29.12.1999 Олександрiвський РВ МВ УМВС України в Донецькiй областi
3.6182
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 07.04.2017р. обрано на наступний термін Голову наглядової ради Мальцеву Наталію Констянтинівну, паспорт ВС 091365 , виданий Олександрівським РВ УМВС України в Донецькій області 29.12.1999 р. Мальцевій Н.К. належить 38861 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 3,6182% статутного капіталу Товариства. Термін дії повноважень 3 роки. На даний момент не є працівником товариства у зв'язку з виходом на пенсію. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
07.04.2017 обрано Член наглядової ради Чеботарьова Олена Олександрівна ВА 760832
17.09.1997 Олександрівський РВ ГУМВС України в Донецькій області
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 07.04.2017р. обрано на наступний термін члена наглядової ради Чеботарьову Олену Олександрівну, паспорт ВА 760832 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 17.09.1997р., яка не є акціонером товариства. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займала протягом останніх 5 років: ПрАТ "Олександрівський Райагрохім"- в.о. головного бухгалтера, головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
07.04.2017 обрано Член наглядової ради Нємченко Ольга Іванівна ВА 057616
09.12.1995 Олександрiвський РВ УМВС України у Донецькiй областi
0
Зміст інформації:
Згідно рішення загальних зборів акціонерів протокол № 1 від 07.04.2017р. обрано на наступний термін члена наглядової ради Нємченко Ольгу Іванівну, паспорт ВА 057616 виданий Олександрівським РВ ГУМВС України в Донецькій області 09.12.1995 р., яка не є акціонером товариства. Термін повноважень 3 роки. Посади, які займала протягом останніх 5 років: Олександрівське ПТУ № 148 - касир, ПРАТ "Олександрівський райагрохім" - бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.